۸۸۹۳۸۶۷۶-۸

ثبت سفارش

ثبت سفارش محصولات
  • لطفا همراه با کد شهر درج شود
  • ثبت سفارش محصولات

  • نوع لولهسایز (mm)مواد اولیهفشارضریب اطمیناننسبت ابعاد استانداردنحوه اتصالمقاومت حلقوی (KN/M2)ضخامت (mm)متراژ 
    افزودن یک ردیف جدید
  • نوع اتصالاتنام محصولسایز (mm)مواد اولیهفشارنسبت ابعاد استانداردضریب طراحیتعداد 
    افزودن یک ردیف جدید