۸۸۹۳۸۶۷۶-۸

هیئت مدیره

      محمد مهدی رحمانیان                  مدیر عامل
         سید عقیل ادیانی                      عضو هیئت مدیره