۸۸۹۳۸۶۷۶-۸

هیئت مدیره

سعید کیانی
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
محمدمهدی رحمانیان
رئیس هیئت مدیره
سید عقیل ادیانی
عضو هیئت مدیره