۸۸۹۳۸۶۷۶-۸

کارخانجات ما

کارخانجات ما در شهرهای اهواز، ایرانشهر، زنجان، سنندج و مشهد و همچنین دفتر مرکزی شرکت نیز در تهران مستقر می باشند.

کارخانجات زیرمجموعه

کارخانه اهواز

کیلومتر ۸ جاده آبادان، جنب پاسگاه انتظامی سوئیسه

صندوق پستی: ۴۶۳۹-۶۱۳۳۵

تلفن: ۳-۰۶۱۳۵۷۱۰۶۸۱

فکس: ۰۶۱۳۵۷۱۰۶۸۰

کارخانه مشهد

کیلومتر ۲۲ جاده فریمان

صندوق پستی: ۴۶۴-۹۱۷۳۵

تلفن: ۷-۰۵۱۳۳۵۳۴۴۲۵

فکس: ۰۵۱۳۳۵۳۴۴۲۸

کارخانه زنجان

کیلومتر ۳۰ جاده تهران، نرسیده به قره بلاغ، جنب پاسگاه

صندوق پستی: ۳۹۴-۴۵۱۹۵

تلفن: ۰۲۴۳۵۸۷۳۲۹۰

فکس:  ۰۲۴۳۵۸۷۳۲۸۰

کارخانه ایرانشهر

کیلومتر ۵ جاده بمپور، روبروی ایستگاه رادیو

صندوق پستی: ۴۳۸-۹۹۱۳۵

تلفن: ۰۵۴۳۷۲۱۲۰۲۰

فکس: ۰۵۴۳۷۲۱۴۲۶۹

کارخانه سنندج

کمربندی بهشت محمدی، جنب شرکت جهاد نصر

صندوق پستی: ۶۷۷-۶۶۱۳۵

تلفن: ۱۹-۰۸۷۳۳۳۸۳۵۱۸

فکس: ۰۸۷۳۳۳۸۳۵۱۷