imp source https://www.bluehers.com. Up To 60% Off swiss replica watches. High Technology best replica watch site 2022. Clicking Here www.natl-scientific.com. Read Full Report swiss replica watches. Buy now best https://www.accountingwatches.com/. look at these guys 3domegawatches.com. site here richard mille replica. great post to read audiowatches.com.
۸۸۹۳۸۶۷۶-۸

آگهی تجدید مزایده  

    شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم (سهامی خاص) در نظر دارد در اجرای بند 6 ماده 11 اساسنامه شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی دارای کاربری اداری با مشخصات زیر را از طریق مزایده عمومی برابر نظریه کارشناس دادگستری به متقاضیان واجد الشرایط با رعایت شرایط ذیل واگذار نماید.

  1. متقاضیان می بایست 5 درصد از مبلغ پایه مزایده معادل (49.140.000.000 ریال) را بعنوان سپرده شرکت در مزایده طبق فیش واریزی به حساب شماره 10726026 به نام شرکت صنایع پلاستیک جهادزمزم با شناسه ملی 10101117051 و کد اقتصادی   411134741184 نزد بانک تجارت شعبه برلن جنوبی کد 107 واریز نموده و اصل آن را در پاکت پیشنهادی خود به صورت سربسته که روی آن نوشته شده” آقای ……………… کد ملی…………….. و شماره تماس………………….. مربوط به مزایده شماره ………………… مورخ……………………. ” تحویل دبیرخانه شرکت نموده و رسید خود را دریافت کنند. متقاضیان می توانند همه روزه به استثنای روزهای تعطیل در ساعات اداری ضمن در دست داشتن اصل فیش واریزی و تصویر کارت ملی و یا شناسنامه به دبیرخانه شرکت واقع  خیابان فاطمی، میدان جهاد، ضلع جنوب شرقی میدان، نبش کوچه شهید بهرام مصیری، ساختمان شماره 5 ، طبقه چهارم مراجعه و فیش واریزی را تحویل و فرم مربوطه را اخذ نمایند.
  2. مبلغ سپرده کلیه متقاضیان از طرف کمیسیون مزایده تا زمان تنظیم مبایعه نامه با برنده مزایده ضبط خواهدشد.
  3. هزینه نقل و انتقال در دفتر خانه اسناد رسمی و نشر آگهی و کارشناسی مربوط به آگهی مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.
  4. به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مبهم، بدون سپرده، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر به دبیرخانه شرکت برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  5. اگر برنده مزایده بعد از یک هفته از ابلاغ کتبی به وی، از تنظیم مبایعه نامه خودداری نماید یا به هر دلیلی جهت تنظیم مبایعه  نامه درمهلت تعیین شده حاضر نشود به منزله انصراف وی تلقی شده و سپرده ­اش به نفع شرکت ضبط و وصول می شود و با رعایت اولویت قیمت با نفر دوم مبایعه نامه تنظیم خواهد شد.
  6. افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند.
  7. متقاضیان می بایستی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/01/19 پیشنهادات خود را در پاکات در بسته  به دبیرخانه شرکت ارائه نمایند.
  8. کمیسیون مزایده راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/01/20 در محل سالن جلسات موسسه با حضور اعضای کمیسیون تشکیل و پس از قرائت پیشنهاد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت برنده مزایده اعلام خواهد گردید.
  9. جهت بازدید از مورد مزایده از تاریخ انتشار آگهی 1401/12/28 لغایت 1402/01/16  از ساعت  8 صبح لغایت 16 به استثنای روزهای تعطیل به آدرس فوق مراجعه نمایند.
  10. کمیسون مزایده در رد یا قبولی تمامی پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود.

چهارمین بازدید میدانی دکتر مطلق مدیرعامل محترم موسسه جهاد استقلال از کارخانجات جهاد زمزم (زنجان)

چهارمین بازدید میدانی دکتر مطلق مدیرعامل محترم موسسه جهاد استقلال از کارخانجات جهاد زمزم (زنجان)

بعد از بازدید ازکارخانه مشهد، اهواز و ایرانشهر در هفته های گذشته، در روزهای 14 و 15 بهمن ماه 1401 ( روز جمعه و روز ولادت امام علی (ع))؛ در چهارمین بازدید میدانی از مجموعه کارخانجات جهاد زمزم، آقای دکتر مطلق( رییس محترم هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه جهاد استقلال ) و آقایان مهندس حمزه ای  ( ریس محترم هیئت مدیره شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم ) ، دکتر عابدی زاده (مدیر عامل محترم شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم) و مهندس نظری ( مدیر محترم امور اداری موسسه جهاد استقلال ) با حضور درکارخانه زنجان و پس از دریافت گزارش واحدها و استماع مشکلات پرسنل  ، جناب آقای دکتر مطلق با بازدید از واحدها و صحبت خصوصی  با پرسنل  و سپس حضور در جمع کلیه پرسنل نسبت به وضعیت موجود شرکت جهادزمزم و موانع و مشکلات آن ایراد سخنرانی فرمودند و برخی موارد را جهت پیگیری و اجرا به مدیران مجموعه و پرسنل یادآور شدند

سومین بازدید میدانی دکتر مطلق مدیرعامل محترم موسسه جهاد استقلال از کارخانجات جهاد زمزم ( ایرانشهر)

سومین بازدید میدانی دکتر مطلق مدیرعامل محترم موسسه جهاد استقلال از کارخانجات جهاد زمزم ( ایرانشهر)

بعد از دو بازدید از کارخانجات جهاد زمزم واقع در مشهد و اهواز در هفته های گذشته، امروز مورخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱؛ آقای دکتر مطلق مدیرعامل موسسه استقلال به اتفاق دکتر عابدی زاده سرپرست مدیرعاملی شرکت جهاد زمزم به ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان سفر کرد تا از نزدیک فرآیند تولید و مسائل و مشکلات سومین کارخانه از پنج کارخانجات جهاد زمزم در دورترین نقطه کشور را رصد نماید. در این سفر مدیرعامل موسسه جهاد استقلال علاوه بر بازدید از قسمتهای مختلف کارخانه و خطوط تولید در نشستی صمیمانه با پرسنل شاغل در این واحد نیز به گفتگو نشستند و ضمن شنیدن مسائل و مشکلات آن واحد تولیدی، برخی موارد را جهت پیگیری و اجرا به مدیران مجموعه و پرسنل یادآور شدند؛ گفتگوی صمیمانه دکتر مطلق با کارگران واحد‌های تولیدی و شنیدن صدای مشکلات نیروهای تولیدی آن‌هم در این شرایط سخت معیشتی و تشریح واقعیت موجود و ارائه راهکارهای مدیریتی برای برون رفت از این سختی‌ها موجب آسوده خاطری پرسنل گردید.

سومین بازدید میدانی دکتر مطلق مدیرعامل محترم موسسه جهاد استقلال از کارخانجات جهاد زمزم ( ایرانشهر)

دومین بازدید میدانی دکتر مطلق مدیرعامل محترم موسسه جهاد استقلال از شرکت جهاد زمزم (کارخانه اهواز)

دومین بازدید میدانی دکتر مطلق مدیرعامل محترم موسسه جهاد استقلال از شرکت جهاد زمزم (کارخانه اهواز)

در روز دوشنبه 5 دی ماه 1401، آقای دکتر مطلق مدیرعامل موسسه استقلال در دومین بازدید میدانی از مجموعه کارخانجات جهاد زمزم به اتفاق دکتر عابدی زاده سرپرست مدیرعاملی شرکت جهاد زمزم به کارخانه این مجموعه واقع در اهواز عزیمت و علاوه بر بازدید از قسمتهای مختلف کارخانه و خطوط تولید در نشستی صمیمانه  با پرسنل شاغل در این واحد به گفتگو نشستند، در این نشست دکتر مطلق ضمن شنیدن مسائل و مشکلات آن واحد تولیدی، برخی موارد را جهت پیگیری و اجرا به مدیران مجموعه و پرسنل یادآور شدند.

اولین بازدید میدانی دکتر مطلق مدیرعامل محترم موسسه جهاد استقلال از کارخانه جهاد زمزم

اولین بازدید میدانی دکتر مطلق مدیرعامل محترم موسسه جهاد استقلال از کارخانه جهاد زمزم

دکتر عبدالهادی مطلق در مورخ 8 آذر 1401با حکم وزیر محترم جهاد کشاورزی به عنوان مدیرعامل موسسه جهاد استقلال معرفی شد، بعد از معارفه در همان روز جلسات متعددی را با مدیران حوزه های مختلف موسسه و همچنین مدیران عامل شرکت های تابعه برگزار و سیاست های مدیریتی خود را تبیین و ابلاغ نمودند.

 9 روز پس از معارفه و در روز پنج شنبه 17 آذر 1401، آقای دکتر مطلق بعنوان مدیریت عامل موسسه استقلال در اولین بازدید میدانی از مجموعه کارخانجات جهاد زمزم به اتفاق آقایان دکتر غیرتی عضو هیات مدیره موسسه و دکتر عابدی زاده سرپرست مدیرعاملی شرکت جهاد زمزم به کارخانه این مجموعه واقع در مشهد مقدس عزیمت و علاوه بر بازدید از قسمتهای مختلف کارخانه و خطوط تولید در نشستی صمیمانه  با پرسنل شاغل در این واحد به گفتگو نشستند، در این نشست ضمن شنیدن مسائل و مشکلات آن واحد تولیدی، برخی موارد را جهت پیگیری و اجرا به مدیران مجموعه و پرسنل متذکر شدند.

اولین بازدید میدانی دکتر مطلق مدیرعامل محترم موسسه جهاد استقلال از کارخانه جهاد زمزم

بازدید نماینده ایرانشهر در مجلس و معاون وزیر صمت از کارخانه جهاد زمزم ایرانشهر

بازدید نماینده ایرانشهر در مجلس و معاون وزیر صمت از کارخانه جهاد زمزم ایرانشهر

دکتر حاجی حسینی معاون وزیر صنعت و معدن در روز دوشنبه مورخ 9 خرداد 1401، به همراه دکتر درخشان نماینده ایرانشهر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، فرماندار ایرانشهر و جمعی از مسولان بلند پایه کشوری و استانی وزارت صمت از خط تولید و بخش‌های مختلف کارخانه جهاد زمزم ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان بازدید کردند؛ در این سفر، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت جهاد زمزم آقایان مهندس سعید کیانی و دکتر عابدین عابدی زاده، مسائل و مشکلات تولیدی شرکت را در حین بازدید میدانی توضیح دادند؛ در ادامه‌ی بازدید آقای حاجی حسینی در گفت‌وگو با مدیران و کارکنان این واحد تولیدی به بررسی مهم‌ترین ظرفیت‌ها، مسائل و موانع آنان پرداخت .

جلسه کمیته بازرگانی انجمن با موضوع بررسی تعدیل قراردادها و چهارچوب پیشنهادی قراردادها برگزار شد

جلسه کمیته بازرگانی انجمن با موضوع بررسی تعدیل قراردادها و چهارچوب پیشنهادی قراردادها برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن، جلسه کمیته بازرگانی انجمن با موضوع بررسی تعدیل قراردادها و چهارچوب پیشنهادی قراردادها روز سه شنبه مورخ 20 اردیبهشت 1401 از ساعت 10 الی 12 با حضور جمعی از تولید کنندگان لوله های پلی اتیلنی توسط کارگروه بازرگانی در محل انجمن به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

در این نشست مقرر گردید برای قراردادهایی با مدت زیرسه ماه که به دلیل بالا رفتن نرخ ارز مشمول افزایش نرخ مواد اولیه شده و فاقد تعدیل می باشند، نامه ای از سوی انجمن خطاب به نهاد ریاست جمهوری، معاونت ریاست جمهوری، سازمان برنامه بودجه و سایر ارگان های ذیربط تنظیم و ارسال شود و تا حصول نتیجه پیگیری لازم انجام گردد.

تولید سازه‌های پلی اتیلنی پرورش ماهی درقفس

تولید سازه‌های پلی اتیلنی پرورش ماهی درقفس

تغییرات اقلیمی در دنیا و همچنین در کشور و به دنبال آن کاهش نزولات جوی، بروز خشکسالی و ایجاد وضعیت بحرانی محدودیت در منابع آبی از یک سو و از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای مصرف غذای سالم و پروتئین آبزیان، دست اندرکاران را بر آن داشت تا با توجه به پتانسیل‌ها و اکوسیستم‌های موجود در شمال و جنوب و نیز منابع آب‌های داخلی کشور، راهکارها و جایگاه‌های جدیدی در تولید آبزیان را ایجاد نمایند. در همین راستا و با توجه به اینکه مطالعات پتانسیل یابی نشان می دهد. امکان تولید بیش از دو میلیون تن آبزیان در قفس وجود دارد. لذا فعالیت در پرورش ماهی در قفس یکی از اولویت های مهم و این تصمیم گیری قرار گرفته است. شایان ذکر است با تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین با توجه به مزایای اجرایی این طرح در افزایش تولید آبزیان ، ایجاد اشتغال و ارز‌آوری (به واسطه ساخت و تولید سازه های قفس در داخل کشور)، دستور ویژه‌ای برای توسعه طرح فوق الذکر به وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای زیر مجموعه و تابعه آن ابلاغ شده است .

در همین راستا و به منظور تحقق سیاست های توسعه ای دولت، در پایان برنامه ششم توسعه شیلات، تولید آبزیان در قفس، 200 هزار تن پیش‌بینی شده است. علیرغم اینکه در حال حاضر در دنیا نزدیک به سه میلیون تن تولید آبزیان به روش پروش ماهی در قفس در حال انجام است. ولی در کشور ما این فعالیت نوپا بوده و مدت کوتاهی است که به طور عملیاتی در حال اجرا است. اما در همین مدت کوتاه، اقدامات قابل توجه ای در این خصوص صورت گرفته و در حال حاضر حدود 400 دست سازه قفس در دریاها و مخازن پشت سدها نصب شده است. در همین راستا با عنایت به دستور و تاکیدات مقام عالی وزارت به توسعه این امر، شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم در اولین قدم با امضاء تفاهم نامه ای با قبول تعهد لوله‌های پلی اتیلنی حداقل 100 سازه قفس ماهی در اواسط سال 1395 آغاز به کار نمود که پس از برگزاری جلسات مکرر و بررسی‌های لازم توسط واحدهای فني و بازرگانی شرکت و کارخانجات ، در کوتاه ترین مدت ممکن و با بهترین مواد اولیه و با رعایت کلیه استانداردهای بین المللی برای 30 دست از سازه های قفس پرورش ماهی لوله های پلی اتیلنی تولید و برای نصب در شمال کشور تحویل سفارش دهنده شد.

توليد تجهيزات پلی‌اتيلنی سازه‌های پرورش‌ماهی در قفس

توليد تجهيزات پلی‌اتيلنی سازه‌های پرورش‌ماهی در قفس

لولـه‌ها

درشرکت صنایع پلاستیک جهادزمزم توليد لوله‌هاي پلی اتیلنی شناور (Floating pipes)، غوطه‌ور (Sinker pipes) و هندريل (Handrail pipes) مورد استفاده در سازه‌های پلی اتیلنی پرورش ماهی در قفس، از سایز 110 تا 400 میلی متر با SDR و فشارهای اسمی (PN) مختلف با بهترین مواد اولیه  PE80 , PE100 آنتیUV دار بر اساس الزامات استانداردهاي    NS 9415.E:2009 ،EN12201-2 ، INSO 14427-2 با رنگ‌های مشکی و زرد تولید می‌گردد .

بـراکت‌ها

تولید براكت های نوع تزریقی و چرخشی در این شرکت با بهترین مواد اولیه  PE80 , PE100 آنتی UV دار بر اساس الزامات استاندارد NS 9415.E:2009 در3 سایز با اندازه‌هاي250، 400،315 میلی متر، انجام می‌شود.

بـویه‌ها

تولید بويه‌ها در این شرکت با بهترین مواد اولیه پلی اتیلنی آنتیUVدار بر اسـاس الــزامات  NS 9415.E:2009 در4 ســـایز با انــدازه‌هاي 1000،600،250،50  لیتری انجام می‌شود. عمده ترین ویژگی‌های لوله‌ها، براکت‌ها و بویه‌های پلی اتیلن تولیدی این شرکت عبارتند از:

پایین بودن وزن، مقاومت در برابر اسیدها و بازها، مقاومت در برابر ضربه و نیروهای هیدرودینامکی جریانهای آب و باد و موج‌های دریایی، مقاومت در قبال اشعه UV ، نصب سریع و آسان و استفاده در اکو سیستم‌های آبی مختلف .