imp source https://www.bluehers.com. Up To 60% Off swiss replica watches. High Technology best replica watch site 2022. Clicking Here www.natl-scientific.com. Read Full Report swiss replica watches. Buy now best https://www.accountingwatches.com/. look at these guys 3domegawatches.com. site here richard mille replica. great post to read audiowatches.com.
۸۸۹۳۸۶۷۶-۸

آگهی تجدید مزایده  

    شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم (سهامی خاص) در نظر دارد در اجرای بند 6 ماده 11 اساسنامه شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی دارای کاربری اداری با مشخصات زیر را از طریق مزایده عمومی برابر نظریه کارشناس دادگستری به متقاضیان واجد الشرایط با رعایت شرایط ذیل واگذار نماید.

  1. متقاضیان می بایست 5 درصد از مبلغ پایه مزایده معادل (49.140.000.000 ریال) را بعنوان سپرده شرکت در مزایده طبق فیش واریزی به حساب شماره 10726026 به نام شرکت صنایع پلاستیک جهادزمزم با شناسه ملی 10101117051 و کد اقتصادی   411134741184 نزد بانک تجارت شعبه برلن جنوبی کد 107 واریز نموده و اصل آن را در پاکت پیشنهادی خود به صورت سربسته که روی آن نوشته شده” آقای ……………… کد ملی…………….. و شماره تماس………………….. مربوط به مزایده شماره ………………… مورخ……………………. ” تحویل دبیرخانه شرکت نموده و رسید خود را دریافت کنند. متقاضیان می توانند همه روزه به استثنای روزهای تعطیل در ساعات اداری ضمن در دست داشتن اصل فیش واریزی و تصویر کارت ملی و یا شناسنامه به دبیرخانه شرکت واقع  خیابان فاطمی، میدان جهاد، ضلع جنوب شرقی میدان، نبش کوچه شهید بهرام مصیری، ساختمان شماره 5 ، طبقه چهارم مراجعه و فیش واریزی را تحویل و فرم مربوطه را اخذ نمایند.
  2. مبلغ سپرده کلیه متقاضیان از طرف کمیسیون مزایده تا زمان تنظیم مبایعه نامه با برنده مزایده ضبط خواهدشد.
  3. هزینه نقل و انتقال در دفتر خانه اسناد رسمی و نشر آگهی و کارشناسی مربوط به آگهی مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.
  4. به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مبهم، بدون سپرده، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر به دبیرخانه شرکت برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  5. اگر برنده مزایده بعد از یک هفته از ابلاغ کتبی به وی، از تنظیم مبایعه نامه خودداری نماید یا به هر دلیلی جهت تنظیم مبایعه  نامه درمهلت تعیین شده حاضر نشود به منزله انصراف وی تلقی شده و سپرده ­اش به نفع شرکت ضبط و وصول می شود و با رعایت اولویت قیمت با نفر دوم مبایعه نامه تنظیم خواهد شد.
  6. افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند.
  7. متقاضیان می بایستی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/01/19 پیشنهادات خود را در پاکات در بسته  به دبیرخانه شرکت ارائه نمایند.
  8. کمیسیون مزایده راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/01/20 در محل سالن جلسات موسسه با حضور اعضای کمیسیون تشکیل و پس از قرائت پیشنهاد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت برنده مزایده اعلام خواهد گردید.
  9. جهت بازدید از مورد مزایده از تاریخ انتشار آگهی 1401/12/28 لغایت 1402/01/16  از ساعت  8 صبح لغایت 16 به استثنای روزهای تعطیل به آدرس فوق مراجعه نمایند.
  10. کمیسون مزایده در رد یا قبولی تمامی پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود.